ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา

{ ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาน 2559 }