ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

{ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 รายการ คือชุดปฏิบัิตการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) จำนวน 1 ชุด จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ฯ ระหว่างวันที่ 11-16 ธัน }

http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf