ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

{ ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ }

http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%91-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%99.rar