รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

{ รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ แข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 }