เวรประจำเดือนพฤษภาคม

{ หน้าที่เวรประจาวันตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ }

http://www.btec.ac.th/2015/userfiles/files/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2559.pdf