ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [คอมพิวเตอร์]

วิสัยทัศน์

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนด้วยความเอาใจใส่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามนโยบายปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนปฎิรูปวิธีสอบและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู๋ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

พัฒนากำลังคนให้ก้าวทันเทคโนโลยี และมีคุณธรรมประจำใจ

วิดีโอนำเสนอ

หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์เปิดสอนในระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ และประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทวิภาคี 

รายชื่อบุคลากร

ทัศชพัณณ์

นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สิริญา

นางสาวสิริญา ภัทรชัยรวี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครู

ฐารรรฎร

นายฐารรรฎร เกรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์

กิตติ์โภคิน

นายกิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

รังสรรค์

นายรังสรรค์ ทบวอ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก

บุคลากร

นายวนุพล คงบุญ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูประจำการ

ชญาดา

นางชญาดา ร่มเย็น ประเภทบุคลากร : พนักงานราชาการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ปาริกา

นางสาวปาริกา ตุใยรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ภุมรินทร์

นายภุมรินทร์ บุตรดี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ศราวุฒิ

นายศราวุฒิ ศรีนนท์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูพิเศษ

บุคลากร

นายณภัทร หงษ์ภักดี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : คอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ : 131