ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างอิเล็กทรอนิกส์]

รายชื่อบุคลากร

บุคลากร

นายเมธินทร์ พลเดช ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

แฉล้ม

นายแฉล้ม ฉิมชาติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ชาลี

นายชาลี ศรีขวัญเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายฐากูร ไชยโคตร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายน้ำมนตร์ จันทร์มณี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ประชิต

นายประชิต สุวรรณกาญจน์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ภาสกรณ์

นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวันไชย ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วิวัฒน์

นายวิวัฒน์ ปุยะติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร

นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวีรศักดิ์ จันทร์ละมุนมา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วุฒิดนัย

นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

เทพน้อย

นายเทพน้อย บัตรประโคน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายธนสินทร์ ธุระพันธ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายประวิทย์ แสงศิลป์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายพงษ์พันธ์ สีสืบมา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายยุทธชัย กาญจนตันติกุล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายศิโรดม จักรคำ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์โทรศัพท์ :