ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างก่อสร้าง]

รายชื่อบุคลากร

ไพศาล

นายไพศาล รักพร้า ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายบุญเลิศ เขตนิมิตร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายอนัน ทองสุขใส ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

อารมณ์

นายอารมณ์ รัตนโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างก่อสร้าง

บุคลากร

นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างก่อสร้าง

เบอร์โทรศัพท์ : 0