ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างโยธา]

รายชื่อบุคลากร

บุคลากร

นายณรงค์ คิมรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุญชอบ

นายบุญชอบ พาราษฎร์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวจุรีพร ดิ้นจิ้งหรีด ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวสุพัตรา หงษ์ทอง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

กิตติเดช

นายกิตติเดช ขันติยวิชัย ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมช่างโยธา

บุคลากร

นายธนารักษ์ สุยารัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างโยธา

เบอร์โทรศัพท์ : 0