ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างสถาปัตยกรรม]

รายชื่อบุคลากร

รุ่งฤดี

นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ไพฑูรย์

นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พูนพิพัฒน์

นายพูนพิพัฒน์ ภาระพรมราช ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวิทูร เอียกานา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางวันเพ็ญ เสรีทศพร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายประดิษฐ์ แดงสี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างสถาปัตยกรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 0