ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [อาหารและโภชนการ]

รายชื่อบุคลากร

ไพรินทร์

นางไพรินทร์ มุงสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมอาหารและโภชนาการ

บุคลากร

นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พลกฤติ

นายพลกฤติ สุวรรณ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : อาหารและโภชนการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0