ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [คหกรรมทั่วไป]

รายชื่อบุคลากร

แจ่มจันทร์

นางแจ่มจันทร์ เสาวโค ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมคหกรรมทั่วไป

ดวงจันทร์

นางดวงจันทร์ ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สมพร

นางสมพร เสงี่ยมสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : คหกรรมทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0