ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [หมวดวิชาภาษาไทย]

รายชื่อบุคลากร

เยาวลักษณ์

นางเยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ผกากรอง

นางผกากรอง ใจเอื้อ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วรัทยา

นางวรัทยา ชุมแวงวาปี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ทัตพิชา

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สุรางค์

นางสุรางค์ ยังดี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวจิรภา ยศปัญญา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวพิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาววัชรีรัตน์ โพธิ์ราม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ศรัญญา

นางสาวศรัญญา ภักดีบุญมา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายคมกฤช จารุวงศ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายศักดิ์ชาย มารมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสนธยา ลับแล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวศิริญา กะการัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : หมวดวิชาภาษาไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 0