ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างเทคนิคพื้นฐาน]

รายชื่อบุคลากร

บุคลากร

นายประมาณ ยศราสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมศักยพงษ์ ตัณฑ์สุระ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวอัมรา กองรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายณัฐพล วงศ์ศิริศักดิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายดำเนิน แสงการ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายรณชัย เก่าแสน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายอดิชัย คุ้มแถว ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายอภิชาติ เครือณรงค์สันติ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างเทคนิคพื้นฐาน

เบอร์โทรศัพท์ :