ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานบริหารงานทั่วไป]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. จัดทำร่าง หนังสือราชการประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับ ความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษา เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้มี ความถูกต้องและเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักงานเอกสาร และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ
  3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในสถานศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

รายชื่อบุคลากร

บุคลากร

นางสุมาลี วานิชยากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

รัศมี

นางรัศมี โชติไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร

นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร

นางสาวสุดธิดา ปานใจนาม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบริหารงานทั่วไป

บุคลากร

นางสาวจูลลดา เหลาสา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

บุคลากร

นายบุญเกิด สะเทินรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจาหนาที่งานเอกสารการพิมพ

บุคลากร

นางสาวธนพร พลจะโป๊ะ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : -