ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [การตลาด]

รายชื่อบุคลากร

พิชญ์นาฏ

นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

อรัญญา

นางอรัญญา แสงโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมการตลาด

บุคลากร

นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พรพรรณ

นางสาวพรพรรณ โสขวัญฟ้า ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวรติมา เหล็กเพชร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

อังศุวี

นางสาวอังศุวี หาญประโคน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : การตลาด

เบอร์โทรศัพท์ : 121