ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานบุคลากร]

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
  2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงปฏิบัติราชการ และการลาของบุคคลากรในสถานศึกษา

รายชื่อบุคลากร

จิตติมา

นางจิตติมา พลกุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หนาที่หัวหนางานบุคลากร

สุกัญญา

นางสุกัญญา บำรุง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นายวีรศักดิ์ พรหมโสภา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นายวีรวัฒน์ ขจรเกียรติวิทยา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นางสาวพิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นางสาวศิริรัตน์ กอรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานบุคลากร

บุคลากร

นางสาวกิตติมา สนั่นรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ : -