ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานการเงิน]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้าน การเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง
  2. รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ควคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

รายชื่อบุคลากร

วาทิณี

นางวาทิณี เขียวอิ่ม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานการเงิน

บุคลากร

นายวัฒนา เขียวอิ่ม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานการเงิน

บุคลากร

นายวัฒนโชค เฉิดฉาย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานการเงิน

บุคลากร

นางสาวจินตนา ฝอยศาลา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน

บุคลากร

นางสาวทิพวรรณ สุขเฉลิม ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ : -