ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานการบัญชี]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

รายชื่อบุคลากร

สุจินดา

นางสุจินดา ทวีคูณ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานบัญชี

บุคลากร

นางสาวนิตยา ศรีมนตรี ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

บุคลากร

นางสาวอรณิชา พลจะโป๊ะ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

บุคลากร

นางสาวณัฐนิชา เหมทานนท์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานการบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ : -