ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานพัสดุ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดวางระบบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพานะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  4. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

รายชื่อบุคลากร

ณรงค์

นายณรงค์ โป่วณิชชากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสด

พิมพ์ยุภา

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ศิริรัตน์

นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ดวงจันทร์

นางดวงจันทร์ ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายพรชัย เดิมทำรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายน้ำมนตร์ จันทร์มณี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายสมบูรณ์ สาลำ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร

นายฐากูร ไชยโคตร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ

ชญาดา

นางชญาดา ร่มเย็น ประเภทบุคลากร : พนักงานราชาการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวจุรีพร ดิ้นจิ้งหรีด ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายสมพร วัฒนะงาม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายณัฐพล วงศ์ศิริศักดิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายศรายุทธ นุชสาย ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ประธาน

นายประธาน วิเศษกุล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นายประดิษฐ์ แดงสี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวฉมานันท์ สิริบรรยง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

อังศุวี

นางสาวอังศุวี หาญประโคน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ศรัญญา

นางสาวศรัญญา ภักดีบุญมา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวพรพิมล โถบำรุง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวพิมพ์ขวัญ วิลัยรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางสาวอ่อนศรี ใยเพ็ง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

บุคลากร

นางณิชาภา เรืองประโคน ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

บุคลากร

นางสาวจตุพร ทรงศิริ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บุคลากร

นางอมรภัค ประเสริฐสวัสดิ์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ : -