ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานอาคารสถานที่]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประโยชน์ ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสถาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

รายชื่อบุคลากร

ไพศาล

นายไพศาล รักพร้า ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานอาคารสถานที่

พูนพิพัฒน์

นายพูนพิพัฒน์ ภาระพรมราช ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานอาคารสถานที่

บุคลากร

นายเมธินทร์ พลเดช ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ศิริรัตน์

นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานทะเบียน

บุคลากร

นายประดิษฐ์ แดงสี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

บุคลากร

นายกันภัทร ลิ่งไธสง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

บุคลากร

นายสมคิด ยืนยงชาติ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ธีระ

นายธีระ อินรายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

บุคลากร

นายสมเจตต์ พิมพ์อักษร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

เทพน้อย

นายเทพน้อย บัตรประโคน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

บุคลากร

นายศิโรดม จักรคำ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ : -