ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานทะเบียน]

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
  3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนราชวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
  6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นเกี่ยวข้องทราบควรแก่กรณี

รายชื่อบุคลากร

กิตติ์โภคิน

นายกิตติ์โภคิน ธนยศจินดารัชต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

บุคลากร

นายสนธยา ลับแล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

เปมิกา

นางสาวเปมิกา โกร้กระโทก ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

บุคลากร

นางสาวพัชรีย์ อ่อนศรี ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานทะเบียน

เบอร์โทรศัพท์ : -