ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานประชาสัมพันธ์]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษามั้งภายใน และภายนอกสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการของสถานศึกษา ๆ อื่นมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

รายชื่อบุคลากร

บุคลากร

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : -