ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานวางแผนและงบประมาณ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2.  จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  3.  ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  4.  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนวิชาต่าง ๆ สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในกานประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
  5.  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มรประสิทธิภาพ
  6.  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

วิรัช

นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นิภาภัทร์

นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร

นายศักดิ์ชาย มารมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร

นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ

เบอร์โทรศัพท์ : -