ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ]

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนด้วยความเอาใจใส่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามนโยบายปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนปฎิรูปวิธีสอบและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู๋ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  •  

พันธกิจ

พัฒนากำลังคนให้ก้าวทันเทคโนโลยี และมีคุณธรรมประจำใจ

รายชื่อบุคลากร

ฐารรรฎร

นายฐารรรฎร เกรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

ศราวุฒิ

นายศราวุฒิ ศรีนนท์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหันหน้างานศูนย์ข้อมูล

บุคลากร

นายณภัทร หงษ์ภักดี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

บุคลากร

นางสาวอรุณวรรณ ปักษา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ : -