ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานความร่วมมือ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1.  ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

นารี

นางนารี อินรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานความร่วมมือ

บุคลากร

นายบุญเลิศ เขตนิมิตร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

บุคลากร

นางธันวาพร โพธิ์หิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

บุคลากร

นางวันทนา เดิมทำรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานความร่วมมือ

เบอร์โทรศัพท์ : -