ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [การบัญชี]

รายชื่อบุคลากร

แสงจันทร์

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วาทิณี

นางวาทิณี เขียวอิ่ม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวกาญจนา สุขะปานนท์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ทิพาวรรณ

นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมการบัญชี

สุจินดา

นางสุจินดา ทวีคูณ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สุรีย์พร

นางสุรีย์พร ทรวงโพธิ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมการบัญชี

บุคลากร

นายเทพพงษ์ แผ้วพลสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวัฒนโชค เฉิดฉาย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาววิภาพร คำสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวสุพรรณี ลิตโต ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวอ่อนศรี ใยเพ็ง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวจิราภรณ์ ดวงอานนท์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : การบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ :