ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์]

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์กรความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2.  วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  3.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์ เลิศปัญญา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

อำนาจ

นายอำนาจ แสงโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร

นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

กฤษณพล

นายกฤษณพล เรืองไพศาล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ประชิต

นายประชิต สุวรรณกาญจน์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร

นายดำเนิน แสงการ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ประธาน

นายประธาน วิเศษกุล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : -