ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2.  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา งานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการบุคคลองค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

เสาวลักษณ์

นางเสาวลักษณ์ จันทร์หอม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

พิมพ์ยุภา

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

นางสาวกนกพร เก่าแสน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นิภาภัทร์

นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

นางสาวพรพิมล โถบำรุง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

นายธนารักษ์ สุยารัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

นายประดิษฐ สุริเทศ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากร

นางสาวนันท์นภัส สายพันธ์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมารตฐานการศึกษา

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : -