ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2.  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์วิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐสาหวิกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
  3.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผลและจำหน่ายผลิตผล
  4.  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายวัน – รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5.  รวบรวมข้อมูลสถิติ ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

พิชญ์นาฏ

นางสาวพิชญ์นาฏ พานิชเพิ่มพงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

อรัญญา

นางอรัญญา แสงโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

สมพร

นางสมพร เสงี่ยมสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร

นางสาวกาญจนา สุขะปานนท์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร

นางสาวรติมา เหล็กเพชร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร

นางสาวปุญญิสา ทวยศิริกุล ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : -