ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
  2. ดำเนินการควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพในสถานศึกษา เช่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

รายชื่อบุคลากร

ธิติศักดิ์

นายธิติศักดิ์ สันดี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

สมพร

นางสมพร เสงี่ยมสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วุฒิดนัย

นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วิลาวัณย์

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ทัตพิชา

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

พิชญา

นายพิชญา พลพงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายวิชิตพล อินต๊ะนนท์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายสมบูรณ์ สาลำ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

อารมณ์

นายอารมณ์ รัตนโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

อรัญญา

นางอรัญญา แสงโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

เนาวรัตน์

นางเนาวรัตน์ ปุยะติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ศิริรัตน์

นางศิริรัตน์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ไพรินทร์

นางไพรินทร์ มุงสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แจ่มจันทร์

นางแจ่มจันทร์ เสาวโค ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ทัศชพัณณ์

นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นารี

นางนารี อินรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

อภิวัฒน์

นายอภิวัฒน์ จิรวิกรานต์กุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กิตติ

นายกิตติ แผ่นเงิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แสงจันทร์

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รัศมี

นางรัศมี โชติไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นางสุมาลี วานิชยากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วีระ

นายวีระ บำรุง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

สุริยา

นายสุริยา พิลาสันต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

เฉลียว

นายเฉลียว ชาติรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วิวัฒน์

นายวิวัฒน์ ปุยะติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ไพฑูรย์

นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุญชอบ

นายบุญชอบ พาราษฎร์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

สุรีย์พร

นางสุรีย์พร ทรวงโพธิ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กฤษณพล

นายกฤษณพล เรืองไพศาล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รุ่งฤดี

นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ทิพาวรรณ

นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฐารรรฎร

นายฐารรรฎร เกรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

สมพร

นางสมพร เสงี่ยมสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา อคท. และครูที่ปรึกษาชมรมคหกรรมทั่วไป

วุฒิดนัย

นายวุฒิดนัย นรัฐกิจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมดนตรีและนันทนาการ

วิลาวัณย์

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมดนตรีและนันทนาการ

ทัตพิชา

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมประชาธิปไตย

ทัศชพัณณ์

นางทัศชพัณณ์ ไชยรงฆ์ศรี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา อธท.

อภิวัฒน์

นายอภิวัฒน์ จิรวิกรานต์กุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหารและครูที่ปรึกษาชมรมกีฬา

กิตติ

นายกิตติ แผ่นเงิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหารและครูที่ปรึกษาชมรมกีฬา

แสงจันทร์

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ไพฑูรย์

นายไพฑูรย์ พรหมสถิตย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

บุญชอบ

นายบุญชอบ พาราษฎร์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างโยธา

กฤษณพล

นายกฤษณพล เรืองไพศาล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา อ.ช.ท. และครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

รุ่งฤดี

นางสาวรุ่งฤดี เลิศศิริ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา อ.ช.ท.

บุคลากร

นายวันไชย ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายราชิต เพชรภูวงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

กิตติเดช

นายกิตติเดช ขันติยวิชัย ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

วิวัตน์

นายวิวัตน์ ชั้นพิภพ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางกลโรงงาน

บุคลากร

นายวัชระ สาลำ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

บุคลากร

นายยุทธชัย กาญจนตันติกุล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมอิเล็กทรอนิกส

บุคลากร

นางสาววิภาพร คำสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมการบัญชี

บุคลากร

นางสาวสุพรรณี ลิตโต ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชลูกเสือวิสามัญ

บุคลากร

นางสาววิภารัตน์ พบขุนทด ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางอิเล็กทรอนิกส

บุคลากร

นายศุภชัย สมโสภาพ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางยนต

บุคลากร

นายมุก การรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางเชื่อมโลหะ

บุคลากร

นายกันภัทร ลิ่งไธสง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ที่ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางไฟฟากําลัง

ธีระ

นายธีระ อินรายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางไฟฟากําลัง

บุคลากร

นายสมคิด ยืนยงชาติ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมกีฬา

บุคลากร

นายประดิษฐ์ แดงสี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมชางเทคนิคสถาปตยกรรม

พรพรรณ

นางสาวพรพรรณ โสขวัญฟ้า ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมการตลาด

บุคลากร

นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมเลขานุการ

บุคลากร

นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมเลขานุการ

ภุมรินทร์

นายภุมรินทร์ บุตรดี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร

บุคลากร

นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมผาและเครื่องแตงกาย

บุคลากร

นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ และชมรมพระพุทธศาสนา

บุคลากร

นายสนธยา ลับแล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

พลกฤติ

นายพลกฤติ สุวรรณ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมอาหารและโภชนาการ

บุคลากร

นางภมรศรี ปุยะติ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายวรจักร์ สุมณฑา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นายอิสระ รักพินิจ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : -