ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานครูที่ปรึกษา]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน  ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

รายชื่อบุคลากร

ผกากรอง

นางผกากรอง ใจเอื้อ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

มรกต

นางมรกต พงษ์ประสพ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

สุรางค์

นางสุรางค์ ยังดี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ศรัญญา

นางสาวศรัญญา ภักดีบุญมา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร

นางสาวบังอร จัดสนาม ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

บุคลากร

นางอารีรัตน์ สิงขรณ์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานครูที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : -