ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานปกครอง]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการวฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 6.  ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7.  จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8.  สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

อภิวัฒน์

นายอภิวัฒน์ จิรวิกรานต์กุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง

สาคร

นางสาคร สมสะอาด ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นายประมาณ ยศราสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ดวงจันทร์

นางดวงจันทร์ ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ชาลี

นายชาลี ศรีขวัญเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ชาญชัย

นายชาญชัย แสงรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นายฐิร จบสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นายพรชัย เดิมทำรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นางสาววัชรีรัตน์ โพธิ์ราม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

พลกฤติ

นายพลกฤติ สุวรรณ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

พรพรรณ

นางสาวพรพรรณ โสขวัญฟ้า ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นางอมรภัค ประเสริฐสวัสดิ์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง

บุคลากร

นางสาวจตุพร ทรงศิริ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร

นายอิสระ รักพินิจ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานปกครอง

เบอร์โทรศัพท์ : -