ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1.  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2.  จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3.  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4.  บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และการจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้รับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7.  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

กิตติ

นายกิตติ แผ่นเงิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ดวงจันทร์

นางดวงจันทร์ ชัยสมัคร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร

นายพิศิษฐ์ ชูตาลัด ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร

นายรณชัย เก่าแสน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร

นางสาวสุพัตรา หงษ์ทอง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร

นางอารีรัตน์ สิงขรณ์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

บุคลากร

นางธัญนันท์ สันดี ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เบอร์โทรศัพท์ : -