ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพประจำปี และตรวจสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2.  จัดหารเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้รับการฝึกอบรม
  3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
  4.  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการปองกันและรักษา
  5.  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6.  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในละภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9.  ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

แสงจันทร์

นางแสงจันทร์ สุภาเวคิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ทัตพิชา

นางสาวทัตพิชา แสงแก้ว ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นางธัญนันท์ สันดี ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร

นางหยาดพิรุณ คงบุญ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : -