ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำ รวบนวมและตรวจสอแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
  2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
  4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน

รายชื่อบุคลากร

ประดิษฐ์

นายประดิษฐ์ โชติไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ณรงค์

นายณรงค์ โป่วณิชชากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร

นายถวิล บุตรคุณ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร

นางวันเพ็ญ เสรีทศพร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บุคลากร

นางสาวชุติมา สุขปัญญา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : -