ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานวัดผลและประเมินผล]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความรู้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
  2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
  4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริการสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน

รายชื่อบุคลากร

สุบรรณ์

นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

พลวิรัฐ

ว่าที่ ร.อ.พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

บุคลากร

นางสาวธนัดดา คงหาดงาม ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานวัดผลและประเมินผล

เบอร์โทรศัพท์ : -