ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานวิทยบริการห้องสมุด]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อบุคลากร

วรัทยา

นางวรัทยา ชุมแวงวาปี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

วิลาวัณย์

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

ภาสกรณ์

นายภาสกรณ์ ยอดพุทธ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

บุคลากร

นายธนกฤต สครรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

สายฟ้า

นายสายฟ้า สายกระสุน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

บุคลากร

นายมุก การรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

บุคลากร

นางสาวน้ำฝน วงศ์คำสา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร

นางสาวยุภา ศรีภูงา ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

บุคลากร

นางสาวอรนงค์ บาดกระโทก ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการห้องสมุด

บุคลากร

นายณัดธวุฒิ สุทินรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานวิทยบริการห้องสมุด

เบอร์โทรศัพท์ : -