ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี]

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพวางแผนร่วมกับสถานประอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและปรเมินผล ควยคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่าง  และพัฒนาระบบเทคโนโลยี การศึกษา ค้นคว้าขงอครู นักเรียน นักศึกษา
  3. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้ผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

หนังสือรับรองนักศึกษาฝึกงาน  https://docs.google.com/forms/d/1cVph6gI-zU09fysCbV2TJKw0F5cU1-fa3PdQCFEvnUo/viewform  

รายชื่อบุคลากร

นราวิชญ์

นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากร

นางวัชรีรัตน์ บุญอำนวย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากร

นายธวัชชัย สิงหบุตร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากร

นางวันทนา เดิมทำรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานอชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เบอร์โทรศัพท์ : -