ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [งานสื่อการเรียนการสอน]

รายชื่อบุคลากร

แฉล้ม

นายแฉล้ม ฉิมชาติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายประภากร ขานดาบ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายศุภชัย สมโสภาพ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายชาญชัย ตัณฑ์สุระ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายพงษ์พันธ์ สีสืบมา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ผูชวยหัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายณัดธวุฒิ สุทินรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร

นายบุญเกิด สะเทินรัมย์ ประเภทบุคลากร : เจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : งานสื่อการเรียนการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : -