ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [คณะผู้บริหาร]

รายชื่อบุคลากร

บุญเลิศ

นายบุญเลิศ สัสสี ประเภทบุคลากร : ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พิชิต

นายพิชิต วงศ์คำ ประเภทบุคลากร : ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สมชาย

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ประเภทบุคลากร : ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการงานวิชาการ

ธีรชัย

นายธีรชัย ภูทอง ประเภทบุคลากร : ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สมศรี

นายสมศรี เนตรรัตน์ ประเภทบุคลากร : ผู้บริหาร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการงานบริหารทรัพยากร

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : คณะผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์ : -