ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [หมวดวิชาคณิตศาสตร์]

รายชื่อบุคลากร

พิมพ์ยุภา

นางพิมพ์ยุภา ชนะอัยยรัชต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาคร พลานันทกุลธร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวบัวเพ็ชร เหิมฉลาด ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายธนวัฒน์ แอมกระโทก ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวสุจิตรา สร้อยนาค ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : หมวดวิชาคณิตศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : -