ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [หมวดวิชาวิทยาศาสตร์]

รายชื่อบุคลากร

เสาวลักษณ์

นางเสาวลักษณ์ จันทร์หอม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวกนกพร เก่าแสน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วิรัช

นายวิรัช ขันตยานุกูลกิจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวพรพิมล โถบำรุง ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : -