ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [หมวดวิชาภาษาอังกฤษ]

รายชื่อบุคลากร

จิตติมา

นางจิตติมา พลกุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

มรกต

นางมรกต พงษ์ประสพ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วิลาวัณย์

นางวิลาวัณย์ ราชแสนเมือง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สุกัญญา

นางสุกัญญา บำรุง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสุทัศน์ ทองเกลี้ยง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ

นารี

นางนารี อินรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมภาษาอังกฤษ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ : -