ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [เลขานุการ]

รายชื่อบุคลากร

นิภาภัทร์

นางนิภาภัทร์ แต่เชื้อสาย ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

รัศมี

นางรัศมี โชติไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมเลขานุการ

บุคลากร

นางสุมาลี วานิชยากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมเลขานุการ และครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

บุคลากร

นางสาวกิรณา ทะลายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาววริศราภรณ์ สุมหิรัญ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวสุดธิดา ปานใจนาม ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : เลขานุการ

เบอร์โทรศัพท์ : 141