ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างยนต์]

รายชื่อบุคลากร

ชาญชัย

นายชาญชัย แสงรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายถวิล บุตรคุณ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

นราวิชญ์

นายนราวิชญ์ เจ็ดรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายพรชัย วัฒนครไพบูลย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายพรชัย เดิมทำรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พิชญา

นายพิชญา พลพงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างยนต์

มณีรัตน์

นายมณีรัตน์ ยอดโต ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วีระ

นายวีระ บำรุง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมช่างยนต์

บุคลากร

นายสนธยา การุญ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมชาย เกี้ยวไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สายฟ้า

นายสายฟ้า สายกระสุน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

อำนาจ

นายอำนาจ แสงโชติ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายณรงค์ชัย จอมประโคน ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายธวัชชัย สิงหบุตร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายประดิษฐ สุริเทศ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายประภากร ขานดาบ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายราชิต เพชรภูวงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมช่างยนต์

บุคลากร

นายศุภชัย สมโสภาพ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : -

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างยนต์

เบอร์โทรศัพท์ : 0