ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างกลโรงงานฯ]

รายชื่อบุคลากร

เฉลียว

นายเฉลียว ชาติรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมช่างกลโรงงานฯ

โชคดี

นายโชคดี โรจนบัณฑิต ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

กฤษณพล

นายกฤษณพล เรืองไพศาล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ชาญสิทธิ์

นายชาญสิทธิ์ อุณใจ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บรรลือ

นายบรรลือ อ่อนศรี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ประพนธ์

นายประพนธ์ คีรี ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พิชัย

นายพิชัย ศรีสุข ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวิโรจน์ ตันตาปกุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สมาน

นายสมาน ตอรบรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

สุริยา

นายสุริยา พิลาสันต์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างกลโรงงาน และชมรมกีฬา

นพดล

นายนพดล ปรัชญพฤทธิ์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ประธาน

นายประธาน วิเศษกุล ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวัชระ สาลำ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

วิวัตน์

นายวิวัตน์ ชั้นพิภพ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาชมรมช่างกลโรงงานฯ

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างกลโรงงานฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0