ชื่อกลุ่มงาน / แผนกวิชา [ช่างไฟฟ้ากำลัง]

รายชื่อบุคลากร

กิตติ

นายกิตติ แผ่นเงิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

จรูญ

นายจรูญ นิพรรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ชาญชัย

นายชาญชัย พยัคฆกุล ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายฐิร จบสูงเนิน ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ณรงค์

นายณรงค์ โป่วณิชชากร ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายธนกฤต สครรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ประดิษฐ์

นายประดิษฐ์ โชติไธสง ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายวัฒนา เขียวอิ่ม ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมบูรณ์ สาลำ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาชมรมช่างไฟฟ้ากำลัง

สุบรรณ์

นายสุบรรณ์ บุตรสิงห์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายอรรถกิจ ปรางค์นอก ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

อลงกรณ์

นายอลงกรณ์ เลิศปัญญา ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

พลวิรัฐ

ว่าที่ ร.อ.พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ ประเภทบุคลากร : ครูประจำการ

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

ธีระ

นายธีระ อินรายรัมย์ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายศรายุทธ นุชสาย ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมเจตต์ พิมพ์อักษร ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นายสมคิด ยืนยงชาติ ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ไม่ได้ระบุ

บุคลากร

นางสาวณัฐนิชา สงครามรอด ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลกลุ่มงาน / แผนกวิชา

ชื่อกลุ่มงาน/แผนก : ช่างไฟฟ้ากำลัง

เบอร์โทรศัพท์ : 0