ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฯ

นางสาวจตุพร ทรงศิริ 17 พ.ย. 2559 : 16:22

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นชม 9 ธ.ค. 2558 : 16:32

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 รายการ คือชุดปฏิบัิตการช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) จำนวน 1 ชุด จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ฯ ระหว่างวันที่ 11-16 ธัน

ขอเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา

นายศราวุฒิ ศรีนนท์ 3 พ.ย. 2558 : 16:01

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาน 2559