ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

          ในปีงบประมาณ  2559  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  ได้รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในแผนกวิชาต่าง ๆ และ งานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

(หน่วย)

ราคา/หน่วย

(บาท)

จำนวนเงิน

(บาท)

1

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

 

 

 

ชุดทดลองวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า

5 ชุด

500,000

500,000

รวม

 

 

2,500,000

2

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วก. ลำปลายมาศ)

 

 

 

ชุดปฏิบัติการช่างยนต์

1 ชุด

2,500,000

2,500,000

รวม

 

 

2,500,000

3

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

3.1  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ

      - เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 kva

 

220,000

220,000

3.2   โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)

 

320,000

320,000

3.3  โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต

14 ตัว

18,755

262,570

รวม

 

 

802,570

รวมทั้งสิ้น

 

 

5,000,000